OGŁOSZENIE

O postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu

Spółki Warszawski Park Przemysłowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie/Spółka/

Na podstawie § 20 Umowy Spółki oraz w związku z postanowieniami Uchwały Nr 11/2018
z dnia 29.06.2018 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Park Przemysłowy Spółka
z o.o. w sprawie zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki oraz Uchwały nr 2/2020 Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14.10.2020 r. w sprawie ponownego wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki Warszawski Park Przemysłowy Spółka z o.o. oraz określeniu szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, Zgromadzenie Wspólników Spółki Warszawski Park Przemysłowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko;

CZŁONKA ZARZĄDU

Spółki Warszawski Park Przemysłowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa

 1. Kandydat na członka Zarządu Spółki, powinien spełniać łącznie następujące warunki, określone w art.22 pkt.1/a-d Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzania mieniem państwowym /Dz. U. z 2016 r., poz. 2259 z póz. zmian./:

1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w RP, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na swój rachunek,
3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi wymienione we właściwych przepisach prawa a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

 1. Kandydat powinien posiadać między innymi:

1. znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora/branży w której ona działa,
2. wiedzę na temat zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowania zespołami pracowników,
4. wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, analizy rynku
i konkurencji, marketingu, promocji sprzedaży, public relations,
5. znajomość zasad i przepisów prawa pracy, polityki kadrowej, systemu ocen
i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

 1. Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden
  z poniższych warunków, określonych w art. 22 pkt. 2 a-e Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub Biurze Posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. informacje dotyczące spełnienia warunków o których mowa w art. 22 pkt.1 li a-c Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, określonych w pkt. 1 Ogłoszenia
2. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego
w spółkach handlowych,
3. oświadczenie, że kandydat nie spełnia warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, wskazanych w pkt. 3 Ogłoszenia,
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Do zgłoszenia kandydat obowiązany jest dołączyć;

1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt. 1
-/potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego,
-/potwierdzające posiadanie co najmniej 5 – letniego okresu zatrudnienia oraz co najmniej 3 – letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych – w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia
o prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, odpisu z KRS lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż lub doświadczenie w pracy,
2. życiorys / CV / zawierający adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail
dla zapewnienia sprawnego kontaktowania się z kandydatem,
3. list motywacyjny oraz
4. oświadczenie o niekaralności.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1 /mogą być złożone w kopiach / odpisach / potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 1. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawiać dodatkowe dokumenty – certyfikaty, referencje itp.
 1. Termin przyjmowania zgłoszeń ustala się na dzień 30.10.2020 r.
 1. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 1. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, pokój nr 36, parter w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu Spółki Warszawski Park Przemysłowy Spółka z o.o.” lub drogą mailową na adres e-mail: miroslaw.sawicki@imp.lukasiewicz.gov.pl lub poprzez portal pracuj.pl.
 1. Na żądanie kandydata przyjmujący zgłoszenie wyda potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające nazwisko osoby przyjmującej, dzień i godzinę przyjęcia.
 1. Zgłoszenia kandydatów mogą być przesłane pocztą kurierską lub przesyłką poleconą na wyżej wskazany adres spółki – w każdym przypadku o uznaniu, iż zgłoszenie zostało złożone
  w terminie decyduje data wpływu.
 1. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do dnia 2.11.2020 r.
 1. Do rozmów kwalifikacyjnych dopuszczeni zostaną wszyscy kandydaci, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne.
 1. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej chociażby jednego kandydata jest wystarczające do prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Kandydaci dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną powiadomieni na adres poczty elektronicznej wskazany w dokumentacji aplikacyjnej.
 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone w terminie do 6.11.2020 r.
 1. O zmianie terminu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani na adres poczty elektronicznej wskazany w dokumentacji aplikacyjnej.
 1. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, ul. Duchnicka 3.
 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia określone w pkt. 2 niniejszego Ogłoszenia, tj.:

1. znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora/branży w której ona działa,
2. wiedzę na temat zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
3. znajomość zagadnień związanych z zarzadzaniem spółką handlową i kierowania zespołami pracowników,
4. wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, analizy rynku
i konkurencji, marketingu, promocji sprzedaży, public relations,
5. znajomość zasad i przepisów prawa pracy, polityki kadrowej, systemu ocen
i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

 1. Informacje o Spółce będą dostępne od dnia publikacji ogłoszenia do dnia wskazanego jako termin składania zgłoszeń. Informacje będą dostępne w siedzibie Spółki – Warszawa

ul. Przecławska 5, pokój 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-14, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod nr tel. (022) 679 09 78, a także w siedzibie Wspólnika tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem 22 663 43 26 lub 882 088 833.

 1. Zainteresowani udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z ust. 21 mogą zapoznać się z następującymi dokumentami:

– sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2018,
– sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
– umową spółki

 1. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania, przez złożenie pisemnego oświadczenia.
 1. Powołanie na stanowisko członka Zarządu nastąpi po ustaleniu warunków umowy świadczenia usług zarządczych w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i po złożeniu przez kandydata pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Zarządu.
 1. Powołanie nastąpi w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie bez podania przyczyn zakończone bez wyłonienia kandydata, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem składania zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomieni przez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń – na adres korespondencyjny lub adres elektroniczny.
 1. Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu oraz zasadach i trybie w jakim zostanie ono przeprowadzone zostanie umieszczona w ogłoszeniu, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.wwp.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej www.imp.edu.pl, a także opublikowane na portalu pracuj.pl
  w terminie do 15 października 2020 roku.